Tüzük

  ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

      Derneğin Adı ve Merkezi

      Madde 1- Derneğin Adı: “ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA Derneği” dir.

      Derneğin merkezi Diyarbakır’dır.   

      Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

      Derneğin kısaltılmış adı: ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME DERNEĞİ’dir.

      Derneğin logosu: İkra ayetine vurgu yapılması için okumayı temsil eden kırmızı renkte iki dolma kalem ucu simgesi, yanlarında kitap kenarı ve sayfalarını temsil eden sarı ve siyah renkler ve kalem ucu simgelerinin üst orta kısmında mavi renkli küre. Logo bu haliyle hem ortadan açılmış kitap görünümünde hem de kollarını duaya açmış insan şeklindedir.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2-Dernek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.    

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  

  2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

  3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

  4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

  6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

  7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

  8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

  9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

  10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

  11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

  12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

  13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

  14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

  15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

  16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

  17-İnsanı insan olarak ele alıp, insanın insanca, Kur’an ve sünnet eksenli yaşayabilmesi, bilinçlenmesi, erdemli ve kâmil insan olabilmesi için Kur’an ışığında manevi faaliyetlerini yürütmek.

  18-Herkesin; insanlığın sadece Müslümanlardan oluşmadığını, Müslümanların din kardeşi olduğunu, diğer bütün insanların da insanın insan kardeşi olduğunu bilmesi, din, dil, mezhep, kültür, ırk, farkı ve statü gözetmeksizin bir ve beraber yaşaması için çalışmak.

  19-Etrafına Allah’ın isimleriyle muamele edebilen; yani şefkatli, merhametli, yardım sever, cömert, hoşgörülü, her insana eşref-i mahlûkat gözüyle bakan erdemli insanlar yetiştirmek.

  20-Dernek, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıp gelecek nesillere ulaştırmak, ahlaki ve kültürel yozlaşmadan etkilenmeyecek bireyler yetiştirmek. Sosyal hizmetler, yardımlaşma, dayanışma, eğitim ve kültür alanlarında halkımıza maddi ve manevi katkıda bulunmak.

  21-Sivil toplum kuruluşlarının kamu hizmetlerini yerine getirmelerine katkı sağlamak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile işbirliği yapmak, ayrıca kamu hizmetlerine gönüllü katılımlarının sağlanmasına örnek oluşturup bu yönde uygulamalar yapmak.

  22-Kimsesiz, yaşlı, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her türlü insanı, yurdundan ayrı kalmışları, mültecileri himaye etmek, ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen ve gelebilecek herhangi afet, savaş ve olağanüstü zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, barınma gibi ihtiyaçları temin etmek. Evlilik, iş kurma, konut ve benzeri konularda ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak, ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, ayrıca toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak.

  23-Dernek amaçları doğrultusunda istediği sonuçları elde etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliği zeminleri oluşturmak.

  24-Bütün bu amaçların yanında derneğin hedef edindiği bütün hizmetler herkesin yararına açıktır ve kesinlikle belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

  25-Dernek yıl içerisinde elde ettiği gelirlerden en az üçte ikisini dernek amaçları doğrultusunda kullanır.

  Gerekli yerlerden izinler alarak;

  26-Medrese, külliye ve her seviyede öğrenciler için özel anaokulu, ilköğretim, lise, meslek okulları, özel dershaneler, yurtlar, kütüphaneler, eğitim salonları, etüd merkezleri bunlarla ilgili müesseseler açmak, satın almak, işletmeyle ilgili gerekli her türlü faaliyetlerde bulunmak. Yabancı dil ile eğitim yapan öğretim kurumları açmak. Bunun için gerekli eğitimi yapmak, öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak, resmi okul öğretmenlerinden veya yurt dışından getirilecek öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden, bilim adamlarından, eğitim uzmanlarından faydalanmak, mesleki eğitim kursları açmak, seminerler, paneller, açık oturumlar, konferanslar tertip ve organize ederek bilim adamlarını ve konularında uzman kişileri davet etmek ve bu kişiler ve yardımcı elemanlar için lojman, lokal, dinlenme ve eğlence yerleri ile sosyal tesisleri temin etmek, satın almak veya kiralamak.

  27-Kimsesizleri, yaşlıları ve sokak çocuklarını barındırma ve geliştirme yurtları ile şefkat yuvaları, huzur evleri ve benzeri yardım merkezleri işletmek, bu konularda kurulmuş olan teşekküllere yardım etmek ve onları desteklemek. Dul yetim ve kimsesiz olan muhtaçlara nakdi ve ayni yardımlar yapmak için gıda bankacılığı yapmak. Hür türlü ilmi, tarihi ve dini eser basıp neşretmek. Derneğe gayrimenkuller, nakil vasıtaları satın almak, hibe kabul etmek ve bunlarla ilgili kira gelirlerini idare etmek için ticari işletmeler ile şirketler kurmak veya onlara iştirak etmek. Derneklerin amaçlarını sağlayabilmek adına ortaklık yapacağı şirketle karşılıklı her türlü yardımı ve desteği karşılamak.

  28-Yurt içindeki ve dışındaki benzer amaçlı her türlü vakıf, dernek ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak. Gerektiğinde yurt içi ve dışından krediler temin etmek, bağış ve yardımlar kabul etmek.

  29-Fikir ve sanat eserleri sahiplerine, ilim ve sanat adamlarına, belirli keşif ve icatlarda bulunanlara, tıbbi alanda yeni teşhis ve tedavi metodu bulanlara gerekli teşvik, ödül ve yardımlarda bulunmak.

  30-Kitle haberleşme araçlarından istifade etmek ve amacına hizmet için her türlü yazılı, sözlü, sesli ve görüntülü yayın organlarını kurmak, işletmek, devralmak ve devretmek veya bu kuruluşlarla ortaklı çalışmalar yürütmek

  31-Kamuoyunun faydalanması için her türlü aşevleri, çeşmeler, imarethaneler, cami, mescit ve ibadet yerleri, poliklinikler, hastaneler açmak, yapmak, devralmak, devretmek, işletmek, yaygınlaştırmak, kalifiye elemanlarla donatmak.

  32-Her türlü kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak, organize etmek ve bu çeşit faaliyetlere yardımcı olmak.

  33-5253 Sayılı Dernek kanununa göre fakirlere yardım amacıyla; gıda, temizlik malzemesi, giyecek ve yakacak maddesi toplayarak gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmak. Kurulan gıda bankacılığı sistemi ile kar amacı gütmeden bağışlanan gıda ürünlerinin ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak.

  34-Araştırma yoluyla derlenen bilgi ve verilere göre gıda bankacılığından faydalanan yoksul kesimin sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik plan, program ve projeler geliştirmek, uygulamak ve raporlar hazırlamak.

  35-Türkiye'nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler bünyesindeki kuruluşlar başta olmak üzere, uluslararası kalkınma kurum ve kuruluşlarıyla, doğrudan insani yardım ve kalkınmayı amaçlayan proje ve programlar etrafında ulusal mevzuatın gerektirildiği koşulları yerine getirerek ortak uygulama ve işbirliği yapmak, bu kuruluşlardan bağış ve teknik yardım alabilmek.

  36-Gerekli izinler alınmak şartıyla, kurmuş olduğu gıda bankalarına nakdi ve ayni yardım toplama faaliyetlerinde bulunabilmek ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilmek.

  37-Ülkemizde bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla, sorunların doğru tanımlanmasında, çözüme yönelik proje ve programların geliştirmek ve buna ilişkin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde tüm ilgili tarafların aktif katılımını sağlamak için çalışmalar yapmak.

  38-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında yurt içi ve yurt dışında ortak çalışmalar, organizasyonlar, projeler yapmak veya yardımlaşmak, derneğin amacına yönelik yurt dışından gerçek ve tüzel kişilerden yapılacak yardımları yurt içinde veya yurt dışında dağıtır.  

  39-Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirmek, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırmak. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, poliklinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler inşa edilmesine veya kuranlara maddi ve lojistik yardımda bulunmak. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak ve hizmet satın almak.

  40-Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan gibi her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirilmek üzere ekipler hazırlamak ve gerekli olan ihtiyaç malzemelerini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak.

  41-Yurt içinde ve yurt dışında eğitim gören, ihtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapmak ve burs vermek. Eğitim ve öğretime yönelik yardım ve organizasyonlar yapmak, projeleri desteklemek. Bununla beraber resmi ve özel kurumlarda bu faaliyetleri gerçekleştirebilmek için özel şahıs, gayrimenkul ve nakit her türlü yardımı kabul etmek.

  42-Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak için Kur’an-I Kerim, din kültürü, yabancı dil, matematik, fen, sosyal bilimler ve müzik, spor ve kültür etkinlikleri gibi diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenlemek, toplumun ihtiyacına binaen tüzükte belirtilen amaçların gerçekleşmesi için; dönemsel ya da sürekli her türlü kurslar (dil, diksiyon, daktilo, bilgisayar, dikiş, nakış, spor, müzik vb.) açmak.

  43-Yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahibi, engelli, fakir, yetim, mülteci ve kimsesizlerden tespit edilen kişi ve ailelere, yapılacak organizasyon kapsamında kardeş aile olmak isteyen kişi ve aileler arasında rehberlik, danışmanlık ve aracılık yapmak. Ayrıca bu kişilerin sünnet, nişan, düğün ve cenaze defin işlemlerinde masrafları karşılamak; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunmak.

  44-Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermesler, sergiler, anma geceleri, konser, tiyatro gösterileri ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunarak piknik ve ziyaret yapmak veya bu tür faaliyetlere katılmak. Bununla beraber mevcut yayında bulunan yazılı ve görsel basın medya tv kuruluşları ile entegreli ortak çalışmalar yapmak. Dernek gelirinden bu kuruluşlara maddi manevi destek vermek ve destek almak.

  45-Amaçta belirtilen yardımların kamuoyunun dikkatine sunulması için her türlü süreli süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunmak, basın ve yayın organlarında alanı ile ilgili sayfalar, köşeler; radyo ve TV istasyonları için programlar, sinema ve televizyon filmi, tiyatro gösterimi, halka yönelik video, sinevizyon, multivizyon ve benzeri sanat faaliyetleri ve program hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlatmak. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunmak.

  46-Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, dergi, gazete çıkarmak, fuar ve sergi açmak, festivallere katılmak, yazılı ve görsel basına reklam vermek.

  47-Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup, komite ve komisyonlar oluşturmak, komisyon çalışmalarını desteklemek.

  48-Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla bu alanda yetkili ve ehil kurum ve kuruluşlarla müşterek işbirliği çerçevesinde sağlık taramaları, aşı kampanyaları, kan bağışı kampanyalarına destek verir.

  49-Ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasını sağlamak ve başta çevre olmak üzere tarihi, kültürel ve turistik bölge ve eserlerin korunmasını, halka tanıtılmasını ve kültürümüze kazandırılmasını sağlamak için her türlü faaliyeti yapmak.  Çevrenin korunması amacıyla; orman, göl, akarsu ve doğal alanlarda bağış, kira veya satın alma yolu ile hatıra ve dernek ormanı oluşturmak.

  50-Yol, köprü, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırmak, tamir işlerini üslenmek veya yapılmasına yardımcı olmak.

  51-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve kampanyalara katkı sağlamak amacıyla; basın açıklaması, bildiri, program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslar arası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.

  52-Yurt içi ve yurt dışında amaca yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve platformlar oluşturmak, işbirliği yapmak, karşılıklı bilgi alışverişi yapmak, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturmak. Uluslar arası kuruluşlara akradite olmak.

  53-Dernek iş bu tüzükte bulunan amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, siyasi partilerden, işci ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilmek ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

  54-Amacı doğrultusunda değerlendirilmek üzere her türlü kurban bağışı kabul etmek, yurtiçi ve yurt dışında kurban organizasyonları yapmak. Ayrıca, ramazan ayına mahsus gelen her türlü ayni ve nakdi tüm bağışları kabul etmek, gelen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yurt içi ve yurt dışında organizasyonlar yapmak, iftar programları tertip etmek.

  55-Kapalı ve açık cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere manevi destek vermek, cezaevi kütüphanelerine kitap bağışında bulunmak ve düzenleyeceği seminerlerle onlara katkı sağlamak.

  56-Madde bağımlılarına yönelik rehabilitasyon merkezi açmak, bu rehabilitasyon merkezinin kurulumu ve işleyişi için her türlü maddi ve manevi yardım toplama faaliyetinde bulunmak.

  57-İnsanların maneviyatını geliştirmek amacıyla hazırlanan kitap, dergi ve yazılı metinlere dayalı öğretici herhangi bir yayının basımı, dağıtımı ve yayımlanması için giderleri üstlenmek ve bu ulaşımların devamı için gerekli maddi yardımları temin etmek.

  58-Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve kuruşları İlişkilerine dair kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.

  59-Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapar

  Derneğin Faaliyet Alanı

  Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

  Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      Üyelikten Çıkma

      Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

      Üyelikten Çıkarılma

      Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      Dernek  Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim kurulu,

      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

  Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

  Genel kurul;

  1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

      Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Çağrı Usulü

  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Toplantı Usulü

  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

  Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

  Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.    Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

      Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

      Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

  5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

  6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

      7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      13-Derneğin vakıf kurması,

      14-Derneğin fesih edilmesi,

      15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

  16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

  17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 10-Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.    

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

  6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

  12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

  13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

      Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

      Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

  Derneğin Gelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

      2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

      3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

  4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

  6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

  7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

  8-Diğer gelirler.        

      Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

      Madde 13-Defter tutma esasları;

  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  Kayıt Usulü

  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

  Tutulacak Defterler

  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

  2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

  3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

  4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

  Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

  b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

  1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

  2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  Defterlerin Tasdiki

  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

  Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

  Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

  Alındı Belgeleri

  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Yetki Belgesi

  Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

  Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

      Beyanname Verilmesi

  Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

  Bildirim Yükümlülüğü   

  Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

  Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

  Taşınmazların Bildirilmesi

  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

  Değişikliklerin Bildirilmesi

  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Derneğin İç Denetimi

      Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

  Derneğin Borçlanma Usulleri   

  Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

  Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

     

      Şubelerin Görev ve Yetkileri

  Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

  Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

  Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

  Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.    Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

  Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

  Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

  Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

      Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Nisan ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

  Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

  Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

  Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

  Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

  Temsilcilik Açma

  Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

      Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

  Tasfiye İşlemleri

  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA Derneği” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

      Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri;

  Adı ve Soyadı        Görev Unvanı

      Serhat Kan            Başkan

      Veysel Özce            Başkan Yardımcısı

      Mehmet Akboz        Başkan Yardımcısı

      Gökhan Çiftçi        Genel Sekreter

      Zeynep Dala            Asil Üye              


  Bu tüzük 26 (Yirmialtı) maddeden ibarettir.


     

  İletişim
  Telefon: 0312 336 70 48
  Fax: 0850 304 12 86
  E-Posta: iletisim@erdemliinsan.org.tr
  Adres: Beyazıt Mah. Çankırı Bulvarı No 226/B
  Akyurt / Ankara
  Haber Bülteni
  E-Posta listemize abone olarak etkinlik ve faaliyetlerimizden haberdar olabilirsiniz.
  Sosyal Ağlar
  © 2017 Erdemli İnsan Yetiştirme Derneği